فراگیر پیام نور 1398 مهندسی عمران

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مهندسی عمران کلیه گرایش ها

آب و ساز ه های هیدرولیکی/ راه و ترابری/ ژئوتکنیک/ سازه/ مهندسی محیط زیست/ مدیریت ساخت

آب و ساز ه های هیدرولیکی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1سدهای خاکی3سدهای خاکیمحمود وفائیانجهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
2هیدرولیک محاسباتی31-دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان
(جلد اول)
2-هیدرولیک محاسباتی
1-کلاس هافمن، استیو چیانگ /
احمدرضا عظیمیان
2-احمد طاهر شمسی
1-دانشگاه صنعتی اصفهان
2-صنعتی امیرکبیر
3هیدرولیک پیشرفته3هیدرولیک کانال های بازمحمود حسینی. جلیل ابریشمیدانشگاه امام رضا(ع)

ژئوتکنیک

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1ریاضیات عالی مهندسی3ریاضیات مهندسیعبداله شیدفردالفک
2مکانیک خاک پیشرفته3مکانیک خاک و پیبودهو/ میکائیل یوسف زادهدانشگاه تبریز
3مهندسی پی پیشرفته3اصول مهندسی ژئوتکنیکبراجا ام / شاپور طاحونیپارس آئین

راه و ترابری

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1طرح هندسی راه پیشرفته3آئین نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه 415معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورمعاونت برنامه ریزی و
نظارت راهبردی رئیس
جمهور 1393
2تکنولوژی و مواد روسازی3تکنولوژی و مواد روسازیمحمودرضا کی منشدانشگاه پیام نور
3تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته3تحلیل و طراحی روسازی پیشرفتهمحمودرضا کی منش /فاضل فصیحیدانشگاه پیام نور

عمران - سازه

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1ریاضیات عالی مهندسی3ریاضیات مهندسیعبداله شیدفردالفک
2تئوری آلاستیسیته3مبانی تئوری آلاستیسیتهمحمدمهدی سعادت پوردانشگاه صنعتی اصفهان
3دینامیک سازه3دینامیک ساز ه هاخسرو برگیدانشگاه تهران

عمران - مهندسی محیط زیست

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب31- اصول تصفیه آب
2- مهندسی فاضلاب
1- محمد چالکش امیری
2- متکاف و ادی/احمد ابریشم چی
1- ارکان دانش
2- مرکز نشر دانشگاهی
2اصول مهندسی و مدیریت پسماند3بازیافت مواد زائد جامد شهریمحمدعلی عبدلیدانشگاه تهران
3اصول مهندسی آلودگی هوا3الودگی هوا منشا و کنترل آنوارک/ ندافیموسسه علمی فرهنگی نص

مدیریت ساخت

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مدیریت پروژه31- مدیریت پروژه با رویکرد فناوری اطلاعات
2- مدیریت پروژ ههای عمرانی
1- کتی شوالب/محمود گلابچی
2- پرویز قدوسی
1-دانشگاه تهران
2-دانشگاه علم و صنعت
2مدیریت مالی و حسابداری پروژه31- حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
2- مدیریت استراتژیک پروژه
1- پرویز بختیاری
2-محمود گلابچی امیر فرجی
1-سازمان مدیریت صنعتی
2-دانشگاه تهران
3مدیریت و مقررات پیمان31- مدیریت استراتژیک پروژه
2-بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی ریاست جمهوری
1- محمود گلابچی امیر فرجی
2- معاونت برنامه ریزی و نظارت
1-دانشگاه تهران
2-معاونت برنامه ریزی و نظارت ریاست جمهوری