فراگیر پیام نور 1400 مهندسی عمران

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مهندسی عمران دارای 6 گرایش زیر است:

گرایش سازه /  گرایش راه و ترابری  /  گرایش مدیریت ساخت  /  گرایش سازه های هیدرولیکی  /  گرایش ژئوتکنیک  / گرایش محیط زیست


منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری مهندسی عمران گرایش راه و ترابری

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1طرح هندسی راه پیشرفته3آیبن نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه 415معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
2تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته3تحلیل و طراحی روسازی پیشرفتهمحمود رضا کی منش، فاضل فصیحیدانشگاه پیام نور
3تکنولوژی و مواد روسازی3تکنولوژی و مواد روسازیمحمودرضا کی منشدانشگاه پیام نور

منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری مهندسی عمران گرایش سازه

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1ریاضیات عالی مهندسی3ریاضیات مهندسیعبدالله شیدفردالفک
2تئوری الاستیسیته3مبانی تئوری الاستیسیتهمحمدمهدی سعادت پوردانشگاه صنعتی اصفهان
3دینامیک سازه3دینامیک سازه هاخسرو برگیدانشگاه تهران

منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1سدهای خاکی3سدهای خاکیمحمود وفائیانصنعتی اصفهان
2هیدرولیک محاسباتی3دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان (جلداول)کلاوس هافمن، استیو چیانگ
احمدرضا عظیمیان
دانشگاه صنعتی اصفهان
3هیدرولیک پیشرفته3هیدرولیک کانال های بازمحمود حسینی، جلیل ابریشمیدانشگاه امام رضا (ع)

منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مدیریت مالی و حسابداری پروژه31. حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
2. مدیریت استراتژیک پروژه
1. پرویز بختیاری
2. محمودگلابچی، امیرفرجی
1. سازمان مدیریت صنعتی
2. دانشگاه تهران
2مدیریت و مقررات پیمان31. مدیریت استراتژیک پروژه
2. بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
1. محمودگلابچی، امیرفرجی
2. معاونت برنامه ریزی و نظارت
1. دانشگاه تهران
2. معاونت برنامه ریزی و نظارت ریاست جمهوری
3مدیریت پروژه31.مدیریت پروژه با رویکرد فناوری اطلاعات
2.مدیریت پروژه های عمرانی
1. کتی شوالب / محمود گلابچی
2. پرویز قدوسی
1. دانشگاه تهران
2. دانشگاه علم و صنعت

منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1ریاضیات عالی مهندسی3ریاضیات مهندسیعبدالله شیدفردالفک
2مکانیک خاک پیشرفته3مکانیک خاک و پیبودهو/میکائیل یوسف زادهدانشگاه تبریز
3مهندسی پی پیشرفته3اصول مهندسی ژئوتکنیکبراجا ام/ طاحونیپارس آیین

منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری مهندسی عمران گرایش محیط زیست

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب31. اصول تصفیه آب
2. مهندسی فاضلاب
1. محمد چالکش امیری
2. متکاف و ادی/ احمدابریشم چی
1. ارکان دانش
2. مرکز نشر دانشگاهی
2اصول مهندسی آلودگی هوا3آلودگی هوا منشا و کنترل آنوارک/ دکتر ندافیموسسه علمی فرهنگی نص
3اصول مهندسی و مدیریت پسماند3بازیافت مواد زائد جامد شهریمحمد علی عبدلیدانشگاه تهران