فراگیر پیام نور 1397 پژوهش هنر

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  پژوهش هنر

 

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشرتوضیحات
1آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران2تاریخ ادبیات ایران (رشته کتابداری)توفیقه. سبحانیدانشگاه پیام نوراز ابتدای کتاب تا پایان صفحه 312 مطالعه شود.
2زبان تخصصی 12انگلیسی برای داوطلبان رشته هنرهای تجسمی
(نقّاشی، گرافیک، مجسمه سازی)
مهری اشکی و مهدی حسینیسمتاز ابتدای کتاب تا پایان صفحه 158 مطالعه شود.
3حکمت هنر اسلامی2جستارهایی در چیستی هنر اسلامی
(دفتر اول)
هادی ربیعیفرهنگستان هنر - مؤسسه
تألیف، ترجمه و نشر آثار
هنری (متن)
صفحات 15 تا پایان 293 مطالعه شود.