فراگیر پیام نور 1398 بیوتکنولوژی کشاورزی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  بیوتکنولوژی کشاورزی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1بیوشیمی پیشرفته2مبانی بیوشیمی کشاورزیمحمد صفریدانشگاه تهران
2بیولوژی سلولی مولکولی2مباحثی از بیولوژی سلولی و مولکولیرسول صالحیمانی- علوم پزشکی اصفهان
3سیتوژنتیک گیاهی2سیتوژنتیک گیاهیمنصور امیدی، عالیشاه، سامان فردانشگاه تهران
4ژنتیک مولکولی2ژنتیک از دیدگاه مولکولیتی ا براون/
یزدی صمدی، ولی زاده
دانشگاه تهران