فراگیر پیام نور 1398علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1آمایش سرزمین2شالوده آمایش سرزمینمجید مخدومدانشگاه تهران
2ارزیابی اثرات توسعه2ارزیابی اثرات زیست محیطیمسعود منوریمیترا
3ارزیابی و مدیریت زیستگاه2مدیریت و برنامه ریزی محیط زیستناصر محرم نژاددی نگار
4ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم2تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر منابع آب و محیط زیستعلی مراد حسن لیجهاد دانشگاهی مشهد