کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در سایت دانشگاه می‌پردازند که مطالعه این فایل به دانشجویان پیشنهاد می گردد.

 

  مدیریت اجرایی

ردیف برنامه ارائه دروس هر نیمسال تحصیلی دانلود فایل برنامه ارائه دروس
1 برنامه ارائه دروس نیمسال اول 96 - 95


  مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

ردیف برنامه ارائه دروس هر نیمسال تحصیلی دانلود فایل برنامه ارائه دروس
1 برنامه ارائه دروس نیمسال اول 96 - 95


  مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی و صادرات

ردیف برنامه ارائه دروس هر نیمسال تحصیلی دانلود فایل برنامه ارائه دروس
1 برنامه ارائه دروس نیمسال اول 96 - 95


 

 

* تمامی فایل‌ها از سایت رسمی دانشگاه پیام‌نور دریافت شده است.

 

به روز رسانی شده: دی ماه 1395