کتاب های فراگیر پیام نور آموزش زبان انگلیسی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته آموزش زبان انگلیسی

  

  نام درس: درآمدی بر تحلیل گفتمان

   عنوان کتاب: Introduction to Discourse Studies

   مولف: Jan Renkema

   انتشارات:‌ Benjamins

  

 


  

  نام درس: اصول و روش تدریس زبا نهای خارجی

   عنوان کتاب: Principles of Language learning and Teaching

   مولف: H.Douglas Brown

   انتشارات:‌ رهنما

 

 


  

  نام درس: زبانشناسی در آموزش زبان

   عنوان کتاب: Essential Introductory Linguistics

   مولف: Grover Hudson

   انتشارات:‌ جنگل

 


  

  نام درس: سنجش و ارزشیابی زبان

   عنوان کتاب: Testing for language Teachers

   مولف: Arthur Hughes

   انتشارات:‌ جنگل

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.