کتاب های فراگیر پیام نور اقتصاد کشاورزی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

  

  نام درس: اقتصاد خرد تکمیلی

   عنوان کتاب: رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه

   مولف: هال واریان / سید جواد پورمقیم

   انتشارات:‌ نی

  

 


  

  نام درس: اقتصاد کلان تکمیلی

   عنوان کتاب: تئوری و سیاست های اقتصاد کلان

   مولف: ویلیام اچ برانسون/عباس شاکری

   انتشارات:‌ نی

 

 


  

  نام درس: اقتصاد سنجی تکمیلی 1

   عنوان کتاب: مبانی اقتصاد سنجی (جلد دوم)

   مولف: دامور گجراتی/حمید ابریشمی

   انتشارات:‌ دانشگاه تهران

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.