کتاب های فراگیر پیام نور بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

  

  نام درس: بیولوژی سلولی مولکولی (2 واحد)

   عنوان کتاب: مباحثی از بیولوژی سلولی و مولکولی

   مولف: رسول صالحی

   انتشارات:‌ مانی- علوم پزشکی اصفهان

  

 


  

  نام درس: سیتوژنتیک گیاهی (2 واحد)

   عنوان کتاب: سیتوژنتیک گیاهی

   مولف: منصور امیدی، عالیشاه، سامان فر

   انتشارات:‌ دانشگاه تهران

 

 


  

  نام درس: ژنتیک مولکولی (2 واحد)

   عنوان کتاب: ژنتیک از دیدگاه مولکولی

   مولف: تی ا براون/ یزدی صمدی، ولی زاده

   انتشارات:‌ دانشگاه تهران

 


  

  نام درس: بیوشیمی پیشرفته (2 واحد)

   عنوان کتاب: مبانی بیوشیمی کشاورزی

   مولف: محمد صفری

   انتشارات:‌ دانشگاه تهران


 

  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.