کتاب های فراگیر پیام نور توسعه روستایی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته توسعه روستایی

  

  نام درس: سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی

   عنوان کتاب: سیاستهای توسعه کشاورزی در ایران

   مولف: علی شکوری

   انتشارات:‌ سمت

  

 


  

  نام درس: مدیریت توسعه

   عنوان کتاب: مدیریت توسعه

   مولف: عباس محمدزاده

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: مبانی توسعه پایدار

   عنوان کتاب: اولویت های توسعه روستایی

   مولف: ام ال. داوان/ مهدی طالب.محمدی. فرضی زاده

   انتشارات:‌ دانشگاه تهران

 


  

  نام درس: توسعه اقتصادی

   عنوان کتاب: اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل

   مولف: یوجیروهایامی/غلامرضا آزاد (ارمکی)

   انتشارات:‌ نی


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.