کتاب های فراگیر پیام نور جامعه شناسی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته جامعه شناسی

  

  نام درس: بینش های جامعه شناسی 1 (تاریخ تفکرات جامعه شناسی)

   عنوان کتاب: نظریه های کلاسیک جامعه شناسی

   مولف: تیم دیلینی/ بهرنگ صدیقی، وحید طلوعی

   انتشارات:‌ نی

  

 


  

  نام درس: جامعه شناسی جوانان

   عنوان کتاب: جامعه شناسی جوانان ایران

   مولف: محمد سعید ذکایی

   انتشارات:‌ آگاه

 

 


  

  نام درس: مبانی جامعه شناسی جوانان ایران

   عنوان کتاب: جامعه شناسی جوانان

   مولف: برنهارد شفرز/کرامت الله راسخ

   انتشارات:‌ نی

 


  

  نام درس: زبان تخصصی

   عنوان کتاب: مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی

   مولف: مرتضی نوربخش گلپایگانی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: توسعه اجتماعی اقتصادی

   عنوان کتاب: توسعه و نابرابری

   مولف: محمد جواد زاهدی مازندرانی

   انتشارات:‌ مازیار

 

 


  

  نام درس: جامعه شناسی مسائل اجتماعی

   عنوان کتاب: نگرشی نو در طرح مسائل اجتماعی

   مولف: دانیلین لوزیک/ سعید معیدفر

   انتشارات:‌ امیرکبیر

 

 


  

  نام درس: جامعه شناسی مسائل اجتماعی

   عنوان کتاب: رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی

   مولف: ارل رابینگتن، مارتین واینبرگ/ رحمت اله صدیق سروستانی

   انتشارات:‌ تهران


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.