کتاب های فراگیر پیام نور حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته حقوق جزا و جرم شناسی

  

  نام درس: حقوق جزای بین الملل  (2 واحد)

   عنوان کتاب: حقوق بین المللی کیفری

   مولف: مهدی مومنی

   انتشارات:‌ شهر دانش

  

 


  

  نام درس: حقوق جزای عمومی 1 (2 واحد)

   عنوان کتاب: جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین

   مولف: محمد آشوری

   انتشارات:‌ دانشگاه تهران

 

 


  

  نام درس: آیین دادرسی کیفری (2 واحد)

   عنوان کتاب: آیین دادرسی کیفری

   مولف: رجب گلدوست

   انتشارات:‌ جنگل

 


  

  نام درس:  حقوق جزای اختصاصی 1 (2 واحد)

   عنوان کتاب: حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص

   مولف: میر محمد صادقی

   انتشارات:‌ میزان

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.