کتاب های فراگیر پیام نور روان شناسی بالینی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته روانشناسی بالینی

  

  نام درس: روانشناسی رشد پیشرفته

   عنوان کتاب: روانشناسی رشد (نظریه ها. پژوهش ها و آزمون ها)

   مولف: مهناز علی اکبری دهکردی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

  

 


  

  نام درس: روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی

   عنوان کتاب اول: روانشناسی سلامت (ویراست پنجم) (جلد اول) 

   مولف:جین اگدن/ محسن کچویی

   انتشارات:‌ ارجمند

 

 


  

  نام درس: روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی

   عنوان کتاب دوم: مبانی نوروسایکولوژی انسان (جلد اول) آخرین ویرایش 

   مولف: برایان کولب، ایان کیو و ویشاو/ احمدعلی پور و همکاران

   انتشارات:‌ ارجمند

 


  

  نام درس: نظریه های شخصیت

   عنوان کتاب: نظریه های شخصیت 

   مولف: مجید صفاری

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.