کتاب های فراگیر پیام نور روان شناسی عمومی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته روانشناسی عمومی

  

  نام درس: روانشناسی رشد پیشرفته (2 واحد)

   عنوان کتاب: روانشناسی رشد (نظریه ها. پژوهش ها و آزمون ها)

   مولف: مهناز علی اکبری دهکردی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

  

 


  

  نام درس: روانشناسی عمومی پیشرفته (3 واحد)

   عنوان کتاب: متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد

   مولف: اتکینسون، اسمیت، هوکسما/ براهنی و همکاران

   انتشارات:‌ رشد

 

 


  

  نام درس: متون تخصصی (2 واحد)

   عنوان کتاب: متون روانشناسی به زبان انگلیسی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی

   مولف: حمید کمرزرین

  انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.