منوی سایت

گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک

  

  نام درس: اقتصاد خرد پیشرفته

   عنوان کتاب: تئوری اقتصاد خرد (تقرب ریاضی)

   مولف: هندرسون کوانت/قره باغیان،پژویان

   انتشارات:‌ رسا


  

  نام درس: اقتصادسنجی

   عنوان کتاب: اقتصادسنجی

   مولف: صمدی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


 

  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.