منوی سایت

گرایش بانکداری اسلامی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی

  

  نام درس: اقتصاد سنجی مقدماتی

   عنوان کتاب: اقتصادسنجی:جلد اول، تک معادلات با فروض کلاسیک (بخش اول)

   مولف: مسعود درخشان

   انتشارات:‌ سمت

 

 


 

  

  نام درس: اقتصاد سنجی مقدماتی

   عنوان کتاب: اقتصادسنجی:جلد اول، تک معادلات با فروض کلاسیک (بخش دوم)

   مولف: مسعود درخشان

   انتشارات:‌ سمت

 


  

  نام درس: اقتصاد خرد

   عنوان کتاب: تحلیل رفتارهای اقتصادی در چارچوب اسلامی

   مولف: مرتضی عزتی

   انتشارات:‌ سمت

 

 


 

  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.