کتاب های فراگیر پیام نور علوم دامی گرایش تغذیه دام

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام

  

  نام درس: بیوشیمی حیوانی پیشرفته

   عنوان کتاب: مروری بر بیوشیمی

   مولف: امیره نجات شکوهی - اصغر عینی زاده

   انتشارات:‌ پنجاه و نه

  

 


  

  نام درس: روش تحقیق

   عنوان کتاب: روش تحقیق در علوم زیستی با تاکید بر کشاورزی

   مولف: سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی

   انتشارات:‌ جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان

 

 


  

  نام درس: تغذیه پیشرفته

   عنوان کتاب: تغذیه دام تکمیلی

   مولف: تیمور تنها قزلی – مختار فتحی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  

  نام درس: فیزیولوژی پیشرفته

   عنوان کتاب: فیزیولوژی دام

   مولف: محمد جواد ضمیری

   انتشارات:‌ حق شناس

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.