کتاب های فراگیر پیام نور علوم سیاسی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته علوم سیاسی

  

  نام درس: فقه سیاسی

   عنوان کتاب: فقها و حکومت :پژوهشی در تاریخ فقه سیاسی شیعه

   مولف: محمدجعفر هرندی

   انتشارات:‌ روزنه

  

 


  

  نام درس:  جامعه شناسی سیاسی

   عنوان کتاب: جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن سیاست و قدرت

   مولف: کیت نش. محمد تقی دلفروز

   انتشارات:‌ کویر

 

 


  

  نام درس: سمینارانقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر مسائل استراتژی منطقه و جهان

   عنوان کتاب: انقلاب از دیدگاه اسلام

   مولف: محمد رضا حاتمی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  

  نام درس: کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم

   عنوان کتاب: مقدمه نظریه سیاسی

   مولف: اندروهیوود/عبدالرحمن عالم

   انتشارات:‌ قومس

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.