کتاب های فراگیر پیام نور علوم قرآن و حدیث

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته علوم قرآن و حدیث

  

  نام درس: علوم قرآنی 1

   عنوان کتاب: علوم قرآنی

   مولف: مجید معارف، فتح الله نجارزادگان، محمد علی مهدوی راد

   انتشارات:‌ سمت

  

 


  

  نام درس: تفسیر قرآن 1

   عنوان کتاب: تفسیر قرآن 1

   مولف: سید عبد المجید حسینی زاده هراتی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: روش ها و مکاتب تفسیر قران

   عنوان کتاب: تفسیر و مفسران

   مولف: محمدهادی معرفت

   انتشارات:‌ تمهید (قم)

 


  

  نام درس: تاریخ حدیث

   عنوان کتاب: تاریخ عمومی حدیث

   مولف: مجید معارف

   انتشارات:‌ کویر

 


 

  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.