کتاب های فراگیر پیام نور علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

  

  نام درس: ارزیابی پیامدهای تغییراقلیم

   عنوان کتاب: تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر منابع آب و محیط زیست (راهبردهای سازگاری و کاهش اثر)

   مولف: علی مراد حسن لی

   انتشارات:‌ جهاد دانشگاهی مشهد

  

 


  

  نام درس: ارزیابی اثرات توسعه

   عنوان کتاب: ارزیابی اثرات زیست محیطی

   مولف: مسعود منوری

   انتشارات:‌ میترا

 

 


  

  نام درس: ارزیابی و مدیریت زیستگاه

   عنوان کتاب: مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

   مولف: ناصر محرم نژاد

   انتشارات:‌ دی نگار

 


  

                نام درس: آمایش سرزمین

                   عنوان کتاب: شالوده آمایش سرزمین

                   مولف: مجید مخدوم

                    انتشارات:‌ دانشگاه تهران


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.