گرایش مشاوره  مدرسه

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مشاوره گرایش مشاوره مدرسه

  

  نام درس: نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

   عنوان کتاب: نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی

   مولف: جرالد کوری/یحیی سیدمحمدی

   انتشارات:‌ ارسباران

  

 


  

  نام درس: آمار استنباطی پیشرفته

   عنوان کتاب: آمار استنباطی پیشرفته

   مولف: حسین زارع. محمد حسن صیف- سعید طالبی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  

  نام درس: هدایت و مشورت در اسلام

   عنوان کتاب: هدایت و مشورت در اسلام

   مولف: جواد اژه ایی

   انتشارات:‌ سمت

 


  

  نام درس: روابط و مناسبات انسانی در مدرسه

   عنوان کتاب: مشاوره مدرسه دیدگاه ها و کاربست های حرفه ای

   مولف: تامارا دیویس / کیانوش زهراکار. زهرا کهلویی

   انتشارات:‌ ویرایش


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.