گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

  

  نام درس: مدارهای مجتمع خطی (CMOS)

   عنوان کتاب: Design of Analog CMOS Integrated Circuits

   مولف: Behzad Razavi

   انتشارات:‌ Mc-Graw Hill

  

 


  

  نام درس: تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا

   عنوان کتاب: تئوری و فناوری ساخت ادوات نیمه هادی

   مولف: حسن کاتوزیان

   انتشارات:‌ دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 

 


  

  نام درس: افزاره های نیم رسانا

   عنوان کتاب: Semiconductor Devices: Physics and Technology, 3 rd Ed

   مولف: S. M. Sze S. M.K. Lee

   انتشارات:‌ Prentice Hall

 


 

  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.