گرایش صنایع غذایی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

  

  نام درس: میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری

   عنوان کتاب: Bioprocess Engineering Basic Concepts

   مولف: Michael L Shuler and Fikret Kargi

   انتشارات:‌ Prentice Hall

  

 


  

          نام درس: میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری

              عنوان کتاب: مقدمه ای بر میکروبیولوژی صنعتی

              مولف: مایکل جی .ویتز نیل ال. مورگان/ علی مرتضوی.آرش کوچکی

              انتشارات:‌ دانشگاه فردوسی مشهد

 

 


  

        نام درس: پدیده های انتقال در صنایع غذایی

            عنوان کتاب: Transport Phenomena

            مولف: Bird، R.B.، Stewart، W.E. and Lightfoot، E.N

              انتشارات:‌ John Wiley & Sons، Inc

 


  

        نام درس: پدیده های انتقال در صنایع غذایی

            عنوان کتاب: Bioprocess Engineering Principles

            مولف: P. L. Doran

              انتشارات:‌ Academic Press


  

        نام درس: میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری

            عنوان کتاب: Biochemical Engineering Fundamental

            مولف: Bailey، J. and Ollis، D.F

              انتشارات:‌ McGraw-Hill Inc.،US


  

        نام درس: ریاضیات مهندسی پیشرفته

            عنوان کتاب: مدل سازی در مهندسی شیمی

            مولف: شهره فاطمی

              انتشارات:‌ دانشگاه تهران


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.