گرایش محیط زیست

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

  

  نام درس: انتقال حرارت پیشرفته

   عنوان کتاب: پدیده های انتقال

   مولف: ادوین لایت فوت،رابرتبایرن برد، وارن ای، استوارت/ محمدرضا افضل

   انتشارات:‌ کتاب دانشگاهی

  

 


  

          نام درس: ریاضیات مهندسی پیشرفته

              عنوان کتاب: کاربرد ریاضیات و مدل سازی درمهندسی شیمی

              مولف: شهره فاطمی

              انتشارات:‌ دانشگاه تهران

 

 


  

        نام درس: ترمودینامیک پیشرفته

            عنوان کتاب: ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال

            مولف: جان ام پراوزنیتز،لیش تنتالر، دی ازودو/سعید سلطانعلی، فاطمه قاری

              انتشارات:‌ اندیشه های گوهر بار

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.