گرایش بهینه سازی سیستم ها

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها

  

  نام درس: طراحی سیستم های صنعتی

   عنوان کتاب: طراحی سیستم های صنعتی

   مولف: بشیری.حسینی جو.حسینی نژاد

   انتشارات:‌ دانشگاه شاهد

  

 


  

  نام درس: تحلیل آماری چند متغیره

   عنوان کتاب: تحلیل آماری چند متغیری کاربردی

   مولف: ریچارد.آ.جانسون.دین دبلیو. ویچرن/ حسینعلی نیرومند

   انتشارات:‌ دانشگاه فردوسی مشهد

 

 


  

  نام درس: نظریه تصمیم گیری

   عنوان کتاب: تصمیم گیری های چند معیاره

   مولف: محمد جواد اصغرپور

   انتشارات:‌ دانشگاه تهران


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.