گرایش سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان

  

  نام درس: مدلسازی پویایی های سیستم

   عنوان کتاب: پویایی شناسی کسب وکار تفکر سیستمی و مدل سازی برای جهانی پیچیده

   مولف: john D. Sterman/ کوروش برارپور و دیگران

   انتشارات:‌ سمت

  

 


  

  نام درس: فرایندهای احتمالی

   عنوان کتاب: فرآیندهای تصادفی

   مولف: عین اله پاشا

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: برنامه ریزی ریاضی

   عنوان کتاب: تحقیق در عملیات 2

   مولف: حبیبه نظیف

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.