گرایش مدیریت مهندسی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی

  

  نام درس: تحلیل داده های مهندسی

   عنوان کتاب: آمار مهندسی

   مولف: آلبرت ه . باوکر، جرالدج. لیبرمن/ هاشم محلوجی

   انتشارات:‌ مرکز نشر دانشگاهی

  

 


  

  نام درس: مدیریت نوآوری و فناوری

   عنوان کتاب: مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

   مولف: ملیسا آ. شلینگ/ سید محمد اعرابی.محمد تقی زاده مطلق

   انتشارات:‌ دفتر پژوهش های فرهنگی

 

 


  

  نام درس: نظریه تصمیم گیری

   عنوان کتاب: تصمیم گیری های چند معیاره

   مولف: محمد جواد اصغرپور

   انتشارات:‌ دانشگاه تهران


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.