گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

  

  نام درس: سدهای خاکی

   عنوان کتاب: سدهای خاکی

   مولف: محمود وفائیان

   انتشارات:‌ جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

  

 


  

  نام درس: هیدرولیک محاسباتی

   عنوان کتاب: دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان

   مولف: کلاس هافمن، استیو چیانگ / احمدرضا عظیمیان

   انتشارات:‌ دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 


  

  نام درس: هیدرولیک محاسباتی

   عنوان کتاب: هیدرولیک محاسباتی

   مولف: احمد طاهر شمسی

   انتشارات:‌صنعتی امیرکبیر

 


  

  نام درس: توسعه اقتصادی

   عنوان کتاب: هیدرولیک کانال های باز

   مولف: محمود حسینی. جلیل ابریشمی

   انتشارات:‌ دانشگاه امام رضا(ع)


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.