گرایش راه و ترابری

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری

  

  نام درس: طرح هندسی راه پیشرفته

   عنوان کتاب: آئین نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه 415

   مولف: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

   انتشارات:‌ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1393

  

 


  

  نام درس: تکنولوژی و مواد روسازی

   عنوان کتاب: تکنولوژی و مواد روسازی

   مولف: محمودرضا کی منش

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته

   عنوان کتاب: تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته

   مولف: محمودرضا کی منش / فاضل فصیحی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.