گرایش مدیریت ساخت

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

  

  نام درس: مدیریت پروژه

   عنوان کتاب: مدیریت پروژه با رویکرد فناوری اطلاعات

   مولف: کتی شوالب/محمود گلابچی

   انتشارات:‌ دانشگاه تهران

  

 


  

          نام درس: مدیریت پروژه

              عنوان کتاب: مدیریت پروژه های عمرانی

              مولف: پرویز قدوسی

              انتشارات:‌ دانشگاه علم و صنعت

 

 


  

        نام درس: مدیریت مالی و حسابداری پروژه

            عنوان کتاب: حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران

            مولف: پرویز بختیاری

              انتشارات:‌ سازمان مدیریت صنعتی

 


  

        نام درس: مدیریت مالی و حسابداری پروژه

            عنوان کتاب:مدیریت استراتژیک پروژه

            مولف: محمود گلابچی -امیر فرجی

              انتشارات:‌ دانشگاه تهران

 


 

  

        نام درس: مدیریت و مقررات پیمان

            عنوان کتاب:  بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

            مولف: معاونت برنامه ریزی و نظارت

              انتشارات:‌ معاونت برنامه ریزی و نظارت ریاست جمهوری

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.