گرایش مهندسی محیط زیست

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست

  

  نام درس: اصول مهندسی آلودگی هوا

   عنوان کتاب: الودگی هوا منشا و کنترل آن

   مولف: وارک/ ندافی

   انتشارات:‌ موسسه علمی فرهنگی نص

  

 


  

          نام درس: اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب

              عنوان کتاب: اصول تصفیه آب

              مولف: محمد چالکش امیری

              انتشارات:‌ ارکان دانش

 

 


  

        نام درس: اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب

            عنوان کتاب: مهندسی فاضلاب

            مولف: متکاف و ادی/احمد ابریشم چی

              انتشارات:‌ مرکز نشر دانشگاهی

 


  

        نام درس: اصول مهندسی و مدیریت پسماند

            عنوان کتاب: بازیافت مواد زائد جامد شهری

            مولف: محمدعلی عبدلی

              انتشارات:‌ دانشگاه تهران

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.