گرایش ژیوتکنیک

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

  

  نام درس: ریاضیات عالی مهندسی

   عنوان کتاب: ریاضیات مهندسی پیشرفته

   مولف: عبداله شیدفر

   انتشارات:‌ دالفک

  

 


  

          نام درس: مکانیک خاک پیشرفته

              عنوان کتاب: مکانیک خاک و پی

              مولف: بودهو/ میکائیل یوسف زاده

              انتشارات:‌ دانشگاه تبریز

 

 


  

        نام درس: مهندسی پی پیشرفته

            عنوان کتاب: اصول مهندسی ژئوتکنیک

            مولف: براجا ام / شاپور طاحونی

              انتشارات:‌ پارس آئین

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.