کتاب های فراگیر پیام نور مهندسی فناوری اطلاعات

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته  مهندسی فناوری اطلاعات

  

  نام درس: مدیریت توسعه نرم افزار (3 واحد)

   عنوان کتاب: مدیریت توسعه نرم افزار

   مولف: امیرهوشنگ تاج فر

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

  

 


  

  نام درس: برنامه ریزی استراتژیک (3 واحد)

   عنوان کتاب: مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات و کسب وکار الکترونیکی

   مولف: توفیق جلاسی.آلبرشت اندرسن/ امیرهوشنگ تاج فر.محمدمهدی پرهیزگار

   انتشارات:‌ تایماز

 

 


  

  نام درس: مهندسی مجدد فرایندهای تجاری (3 واحد)

   عنوان کتاب: بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

   مولف: امیر هوشنگ تاج فر

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.