کتاب های فراگیر پیام نور مهندسی مواد

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی مواد

  

  نام درس: تئوری نابجایی ها

   عنوان کتاب: متالورژی مکانیکی: آشنایی با نابجایی ها

   مولف: علی اکبر اکرامی. D. Hull، D.J. Bacon

   انتشارات:‌ دانشگاه صنعتی شریف

  

 


  

  نام درس: ترمودینامیک پیشرفته مواد

   عنوان کتاب: مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد (جلد 2)

   مولف: دیوید گاسکل/ علی سعیدی

   انتشارات:‌ جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

 

 


  

  نام درس: فرایندهای انجماد پیشرفته

   عنوان کتاب: Fundamentals of Solidification Third Edition

   مولف: W. Kurz and D.J. Fisher

   انتشارات:‌ Trans Tech Publications


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.