گرایش ساخت و تولید

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

  

  نام درس: سیستم های تولید صنعتی (3 واحد)

   عنوان کتاب: Automation، Production Systems، and Computer Integrated Manufacturing 2nd Edition

   مولف: Mikell P.Groover

   انتشارات:‌ Prentice Hall

  

 


  

  نام درس: اتوماسیون در تولید (3 واحد)

   عنوان کتاب: Automation، Production Systems، and Computer Integrated Manufacturing 2nd Edition

   مولف: Mikell P.Groover

   انتشارات:‌ Prentice Hall

 

 


  

  نام درس: ریاضیات پیشرفته (3 واحد)

   عنوان کتاب: ریاضیات مهندسی پیشرفته

   مولف: امیررضا شاهانی

   انتشارات:‌ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 


 

  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.