گرایش طراحی کاربردی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

 

  

                 نام درس: کنترل پیشرفته (3 واحد)

                          عنوان کتاب: اصول کنترل مدرن

                          مولف: علی خاکی صدیق

                          انتشارات:‌  دانشگاه تهران

  

 


  

  نام درس: طراحی مهندسی پیشرفته (3 واحد)

   عنوان کتاب: طراحی در مهندسی مکانیک

   مولف: دیوید ج. اولمن/ علی امیرفضلی

   انتشارات:‌ مرکز نشر دانشگاهی

 

 


  

  نام درس: ریاضیات پیشرفته (3 واحد)

   عنوان کتاب: ریاضیات مهندسی پیشرفته

   مولف: امیررضا شاهانی

   انتشارات:‌ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 


 

  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.