کتاب های فراگیر پیام نور  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

  

  نام درس: روش تحقیق در علوم ورزشی

   عنوان کتاب: روش تحقیق در فعالیتهای جسمانی

   مولف: توماس جری آر، نلسون جک کی، سیلور من استفن جی/ فراهانی، عبدوی، رضایی و صوفی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

  

 


  

  نام درس: حرکت شناسی پیشرفته

   عنوان کتاب: آناتومی حرکتی و توانایی های ورزشی

   مولف:  رولف ویرهد/ فراهانی و شجاع الدین

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: زبان تخصصی (رشته تربیت بدنی)

   عنوان کتاب: زبان تخصصی

   مولف: آقایاری، فراهانی، علیمحمدی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  

  نام درس: فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

   عنوان کتاب: فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

   مولف: اسد، آقایاری، فشی و شهسوار

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: حرکت شناسی پیشرفته

   عنوان کتاب: حرکت شناسی

   مولف: آرتی فلوید/ رحمان سوری و آذر علی پور

   انتشارات:‌ حتمی

 


  

  نام درس: روش تحقیق در علوم ورزشی

   عنوان کتاب: قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی

   مولف: فراهانی و همکاران

   انتشارات:‌ پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با
اندیشه های حقوقی

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.