کتاب های فراگیر پیام نور  بیوشیمی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته بیوشیمی

  

  نام درس: آنزیم شناسی

   عنوان کتاب: آنزیمولوژی

   مولف: بهزاد لامع راد. رضا حاجی حسینی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

  

 


  

  نام درس: بیوشیمی غشاء

   عنوان کتاب: Memberanes and their cellular functions

   مولف: J.B.Finean،R.Coleman& R.H.Mi

   انتشارات:‌ Blackwell،Scientific publicat

 

 


  

  نام درس: بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید

   عنوان کتاب: لیپید و قند

   مولف: بهزاد لامع راد

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  

  نام درس: روش های بیوشیمی و بیوفیزیک

   عنوان کتاب: جزوه روش های بیوشیمی و بیوفیزیک

   مولف: لامع راد و حاجی حسینی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.