کتاب های فراگیر پیام نور  روان شناسی تربیتی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته روانشناسی تربیتی

  

  نام درس: روانشناسی تربیتی

   عنوان کتاب: روانشناسی تربیتی

   مولف: حسین زارع، اکبر رضایی،علی مصطفایی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

  

 


  

  نام درس: نظریه های رشد

   عنوان کتاب: روانشناسی رشد (نظریه ها. پژوهش ها و آزمو نها)

   مولف:مهناز علی اکبری دهکردی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته

   عنوان کتاب: نگاهی دوباره به تربیت اسلامی(جلد اول)

   مولف: خسرو باقری

   انتشارات:‌ مدرسه 1393

 


 

  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.