کتاب های فراگیر پیام نور  ریاضی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته ریاضی

 

  

  نام درس: اصول آموزش ریاضی

   عنوان کتاب: اصول آموزش ریاضی

   مولف: سیدحسن علم الهدایی

   انتشارات:‌ جهان فردا

 

 


  

  نام درس: بنیادهای نظری حل مسئله در ریاضیات

   عنوان کتاب: خلاقیت ریاضی

   مولف: جورج پولیا / پرویز شهریاری

   انتشارات:‌ فاطمی

 


  

  نام درس: بنیادهای نظری حل مسئله در ریاضیات

   عنوان کتاب:چگونه مسئله حل کنیم؟

   مولف: جورج پولیا / احمدآرام

   انتشارات:‌ کیهان

 


  

  نام درس: اصول آموزش ریاضی

   عنوان کتاب: آموزش و یادگیری ریاضیات (آموزش ریاضی 1)

   مولف: محمد حسن بیژن زاده

   انتشارات:‌ دانش پذیر

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.