کتاب های فراگیر پیام نور  زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته زبان و ادبیات فارسی

  

  نام درس: نظم فارسی 2 (ناصرخسرو و سنایی)

   عنوان کتاب: تازیانه های سلوک: نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی

   مولف: محمدرضا شفیعی کدکنی

   انتشارات:‌ آگه

  

 


  

  نام درس: نظم فارسی 2 (ناصرخسرو و سنایی)

   عنوان کتاب: شرح سی قصیده ازحکیم ناصرخسرو قبادیانی (ویراست سوم)

   مولف: مهدی محقق

   انتشارات:‌ توس

 

 


  

  نام درس: نثر فارسی 4 کشف المحجوب و رساله قشیریه

   عنوان کتاب: گزیده کشف المحجوب (درویش گنج بخش)

   مولف: انتخاب و توضیح محمود عابدی

   انتشارات:‌ سخن

 


  

  نام درس: نثر فارسی 4 کشف المحجوب و رساله قشیریه

   عنوان کتاب:  برگزیده ترجمه رساله قشیریه

   مولف: علی محمد پشتدار

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  

  نام درس: نثر فارسی (1) تاریخ بیهقی

   عنوان کتاب:  تاریخ بیهقی (نثر فارسی 1)

   مولف: اکبر شاملو

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  

  نام درس: زبان خارجی تخصصی (1)

   عنوان کتاب:  زبان خارجی تخصصی (1)

   مولف: علی پدرام میرزایی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.