کتاب های فراگیر پیام نور  زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته زبان و ادبیات فارسی

  

  نام درس: ساخت دستوری زبان فارسی

   عنوان کتاب: ساخت دستوری زبان فارسی

   مولف: علی کریمی فیروزجائی،مهدی سبزواری

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

  

 


  

  نام درس: متون نظم(1) شاهنامه

   عنوان کتاب: شاهنامه (1) نامورنامه شهریار

   مولف: سجاد آیدنلو

   انتشارات:‌ سمت

 

 


  

  نام درس: متون نظم(1) شاهنامه

   عنوان کتاب: شاهنامه (2) شاخ سرو سایه افکن

   مولف: سجاد آیدنلو

   انتشارات:‌ سمت

 


  

  نام درس: متون نثر(1) کشف المحجوب و رساله قشیریه

   عنوان کتاب: شرحی بر کشف المحجوب هجویری

   مولف: فاطمه کوپا

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  

  نام درس: متون نثر(1) کشف المحجوب و رساله قشیریه

   عنوان کتاب:  برگزیده ترجمه رساله قشیریه

   مولف: علی محمد پشتدار

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  

  نام درس: نظریه ها و نقد ادبی

   عنوان کتاب: نظریه ها و نقد ادبی

   مولف: حسین پاینده

   انتشارات:‌ سمت


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.