گرایش سلولی و تکوینی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته زیست شناسی جانوری

  

  نام درس: فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

   عنوان کتاب: Ganong's-review of medical physiology

   مولف: Kim Ebarrett،susan M.Bar

   انتشارات:‌ mcgraw hill

  

 


  

  نام درس: مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوین

   عنوان کتاب: زیست شناسی تکوینی

   مولف: اسکات گیلبرت/ عباس پیریایی و یاسر تهمتنی

   انتشارات:‌ خانه زیست شناسی

 


  

  نام درس: بیوسیستماتیک جانوری

   عنوان کتاب: METHODS AND PRINCIPLS OF SYSTEMATIC ZOOLOGY

   مولف: ERNEST MAYER

   انتشارات:‌ Mc Graw Hill

 


  

  نام درس: جنین شناسی مقایسه ای جانوران

   عنوان کتاب: جزوه جنین شناسی مقایسه ای جانوران

   مولف: اکبر کریمی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.