کتاب های فراگیر پیام نور  زیست شناسی گیاهی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی

  

  نام درس: بوم شناسی پوشش های گیاهی

   عنوان کتاب: اکولوژی پوشش های گیاهی

   مولف: یونس عصری

   انتشارات:‌ دانشگاه پیا م نور

  

 


  

  نام درس: یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته

   عنوان کتاب: آناتومی گیاهی

   مولف: ا.فان/آذرنوش جعفری

   انتشارات:‌ جهاد دانشگاهی مشهد

 

 


  

  نام درس: جذب و انتقال در گیاهان

   عنوان کتاب: جذب و انتقال در گیاهان

   مولف: مه لقا قربانلی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیا م نور

 


  

  نام درس: متابولیسم گیاهی

   عنوان کتاب: متابولیسم گیاهی

   مولف:مه لقا قربانلی. رضا حاجی حسینی بغدادآبادی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.