کتاب های فراگیر پیام نور  زیست فناوری میکروبی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته زیست فناوری میکروبی

  

  نام درس: مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها

   عنوان کتاب: ژنتیک مولکولی باکتری ها

   مولف: ژرمی دال و سیمون پارک/ منصور مشرقی

   انتشارات:‌ دانشگاه فردوسی مشهد

  

 


  

  نام درس: فناوری تخمیر

   عنوان کتاب: بیوتکنولوژی صنعتی

   مولف: .سیدعباس شجاع الساداتی. محمدعلی اسدالهی

   انتشارات:‌ دانشگاه تربیت مدرس

 

 


  

  نام درس: زیست فناوری غذایی

   عنوان کتاب: مقدمه ای بر بیوتکنولوژی مواد غذایی

   مولف: پری جانسون گرین /محمدباقرحبیبی نجفی.امیرسالاری.ریاضی

   انتشارات:‌ دانشگاه فردوسی مشهد

 


  

  نام درس: اخلاق زیستی در زیست فناوری

   عنوان کتاب: مقدمه ای بر اخلاق زیستی

   مولف: جان بریانن.لیند باگوت لاوله.جان سرل /محمدرضا پروین و همکاران

   انتشارات:‌ پژوهشگاه ابن سینا

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.