دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

  

  نام درس: شیمی آلی پیشرفته

   عنوان کتاب: شیمی آلی پیشرفته ساختار و مکانیزم ها

   مولف: فرانسیس کری، ریچارد ساندبرگ / مجید هروی، ابراهیم عامل محرابی

   انتشارات:‌ ترجمان خرد - دانش نگار

  

 


  

  نام درس: شیمی تجزیه پیشرفته

   عنوان کتاب: اصول تجزیه دستگاهی

   مولف: اسکوگ.هالر.نیمن/عبدالرضا سلاجقه

   انتشارات:‌ مرکز نشر دانشگاهی

 

 


  

  نام درس: شیمی معدنی پیشرفته

   عنوان کتاب: شیمی معدنی پیشرفته

   مولف: محمد حکیمی

   انتشارات:‌ ترجمان خرد-دانش نگار

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.