کتاب های فراگیر پیام نور  فیزیک

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال

  

  نام درس: الکترودینامیک پیشرفته 1

   عنوان کتاب: Classical Electrodynamics

   مولف: John David Jackson

   انتشارات:‌ John Wiley

  


  

  نام درس: مکانیک آماری پیشرفته 1

   عنوان کتاب: statistical mechanics

   مولف: R K Pathria, Paul D Beale.

   انتشارات:‌ wood worth

 


  

  نام درس: مکانیک کوانتومی پیشرفته 1

   عنوان کتاب: مکانیک کوانتومی نوین

   مولف: ساکورایی ج.ج / جمیل آریایی.

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.