گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

  

  نام درس: فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی

   عنوان کتاب: فیزیولوژی انسان

   مولف: دانیل مک لوگلی -جوناتان استامفورد- دیوید وایت / گائینی، هاشمی، رزمجو، محمدزاده

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

  

 


  

  نام درس: روش تحقیق در علوم ورزشی

   عنوان کتاب: روش تحقیق در فعالیت های جسمانی

   مولف: توماس جری آر.نلسون جک.کی.سیلور من استفن جی/ فراهانی.عبدوی.رضایی صوفی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: اپیدمیو لوژی فعالیت بدنی و تندرستی

   عنوان کتاب: اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی

   مولف: پروانه خراسانی

   انتشارات:‌ جامعه نگر

 


  

  نام درس: تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی

   عنوان کتاب: اصول ورزش و تغذیه ورزشی

   مولف: محمدرضا اسد، فرح حدادی

   انتشارات:‌ حتمی

 

 


  

  نام درس: روش تحقیق در علوم ورزشی

   عنوان کتاب: قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی(تجدید نظر شده)

   مولف: فراهانی و همکاران

   انتشارات:‌ پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی با
اندیشه های حقوقی

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.