کتاب های فراگیر  پیام نور مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


منابع آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی - کلیه گرایش‌ها (ترم اول کارشناسی ارشد)

 

  

  نام درس: زبان تخصصی (2 واحد) 

   عنوان کتاب: زبان تخصصی مدیریت بازاریابی

   مولف: میرزا حسن حسینی / شهرام جنابی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

  

 


  

  نام درس: مدیریت استراتژیک پیشرفته (2 واحد)

   عنوان کتاب: برنامه ریزی ومدیریت استراتژیک پیشرفته با رویکرد تدوین استراتژی

   مولف: فروزنده – محمدتقی امینی و صمدخباز باویل

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: نظریه‌های سازمان و مدیریت (2 واحد)

   عنوان کتاب: تئوری‌های سازمان: ساختار و طرح سازمانی

   مولف: استیفن . رابینز مترجم: سیدمهدی الوانی / حسن دانایی‌فرد

   انتشارات:‌ صفار

 

 


  

  نام درس: مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2 واحد)

   عنوان کتاب: مدیریت منابع انسانی (مفاهیم –تئوری‌ها وکاربردها)

   مولف: آرین قلی پور

   انتشارات:‌ سمت

 

 


 توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.