منوی سایت

گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

 در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش

  

  نام درس: اصول و مبانی بازاریابی ورزشی

   عنوان کتاب: بازاریابی جهانی در ورزش

   مولف: لیلا قربانی و همکاران

   انتشارات:‌ حتمی

  

 


  

  نام درس: تئوری های سازمان و مدیریت با تأکید بر مدیریت ورزشی

   عنوان کتاب: نظریه های سازمان و مدیریت

   مولف:  حمید قاسمی، ابوالفضل فراهانی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: روش تحقیق در تربیت بدنی

   عنوان کتاب: روش تحقیق در مدیریت ورزشی

   مولف: کشاورز و همکاران

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  

  نام درس:  اصول و مبانی مدیریت

   عنوان کتاب: اصول و مبانی مدیریت در ورزش

   مولف: کشاورز - فراهانی

   انتشارات:‌ علم و ورزش

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.