کتاب های  فراگیر پیام نور حقوق بین الملل

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته حقوق بین الملل

  

  نام درس: حقوق دریاها

   عنوان کتاب: حقوق بین الملل دریاها

   مولف: یوشیفومی تاناکا/آرمین طلعت

   انتشارات:‌ موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش،جاودانه

  

 


  

  نام درس: سازمان های بین المللی

   عنوان کتاب: حقوق سازمان های بین المللی

   مولف: ابراهیم بیک زاده

   انتشارات:‌ مجد

 

 


  

  نام درس: نظام بین المللی حقوق بشر

   عنوان کتاب: نظام بین المللی حقوق بشر

   مولف: کریستیان تاموشات/ حسین شریفی طراز کوهی

   انتشارات:‌ میزان

 


  

  نام درس: حقوق بین الملل اسلامی

   عنوان کتاب: فقه سیاسی.حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام

   مولف: عباسعلی عمید زنجانی

   انتشارات:‌ سمت

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.